Jak dostać się do policji?

Praca w policji nie należy do najłatwiejszych, pomimo tego wciąż nie brakuje chętnych. Powodem tego jest stabilizacja finansowa, ciekawe zadania służbowe oraz wcześniejsze przejście na emeryturę. W Polsce jest ponad 100 tysięcy policjantów. Wykonują różne czynności, od patrolowania, po zatrzymania groźnych przestępców.  Praca w Policji jest także związana z ryzykiem utraty zdrowia lub życia. Ryzyko to nie powoduje jednakże zmniejszenia atrakcyjności tej ścieżki kariery. Policja może wybierać spośród wielu kandydatów, przedostanie się przez gęste sito, jest coraz trudniejsze. Zainteresowanie służbą nie słabnie, a przyjmowanie nowych osób odbywa się tylko zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej.

Warunki konieczne

  • Chcąc wstąpić w szeregi policji, należy przede wszystkim spełniać poniższe kryteria:
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • być osobą niekaraną
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (osoby bez wykształcenia średniego mogą znaleźć zatrudnienie w oddziałach prewencji za zgodą komendanta wojewódzkiego policji, jeżeli wykażą szczególne predyspozycje do pracy w zawodzie)
  • charakteryzować się zdolnością fizyczną i psychiczną do pracy w uzbrojonych formacjach
  • mieć umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

Aplikacja

Spełnienie wymienionych warunków umożliwia złożenie niezbędnych dokumentów w komendzie wojewódzkiej Policji lub w niektórych komendach miejskich i powiatowych. Konieczne dokumenty to podanie o przyjęcie do służby w Policji, które kierujemy do komendanta wojewódzkiego. Do podania dołącza się kwestionariusz osobowy, wypełniony przez kandydata w części A oraz C, zgodnie z instrukcją. Obowiązkowe jest również dołączenie odręcznie napisanego życiorysu w formie opisowej lub CV oraz kserokopie dokumentów, które potwierdzają zdobyte wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, dowód osobisty, a w przypadku podlegania kwalifikacji wojskowej, także książeczkę wojskową.

Test wiedzy ogólnej

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną złożone w terminie, otrzymasz informację o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego. Podzielone jest ono na kilka etapów. Wszyscy kandydaci muszą się zmierzyć z testem wiedzy ogólnej. Test zawiera 40 pytań z ustawy o policji, wiedzy o społeczeństwie oraz prawa karnego. Bez względu na ilość zdobytych punktów kandydat przechodzi do kolejnego etapu. Jednak im więcej ich zdobędzie, tym większe są jego szanse w końcowej klasyfikacji.

Test sprawnościowy

Kolejnym etapem jest test sprawnościowy. Aby zaliczyć  test sprawności fizycznej, należy pokonać tor przeszkód w czasie poniżej 1 minuty i 45 sekund. Na teście sprawdzana jest sprawność fizyczna, siła oraz wytrzymałość. Należy pamiętać, że podchodząc do testu, kandydat musi posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które zostało wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego oraz strój i obuwie sportowe.

Badanie psychologiczne

Trzecim etapem jest badanie psychologiczne. Etap ten składa się z indywidualnego badania w formie testu komputerowego oraz rozmowy z psychologiem. Psycholog sprawdza predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Test psychologiczny pozwala uzyskać 60 punktów. Wynikiem testów przekazywane są w ciągu kilku dni telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, oceniana przez zespół, który składa się z dwóch do maksymalnie czterech osób. Celem rozmowy jest poznanie kandydata oraz jego motywacji do podjęcia służby.

Komisja lekarska

Kolejnym etapem rekrutacji jest stawienie się na komisję lekarską. Po zaliczeniu wszystkich poprzednich etapów ten w rzeczywistości stanowi formalność.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W odpowiednim czasie kandydat zostaje poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie ankiety uruchamia proces weryfikacji, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie pozwala zweryfikować, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, który zostaje potwierdzony poświadczeniem bezpieczeństwa. W przypadku nieuzyskania takiego poświadczenia rekrutacja zostaje przerwana. Ankieta zawiera informacje o danych osobowych osoby sprawdzanej i członków jej rodziny, miejscu pracy, źródłach utrzymania i innych. Dokument powinien zostać wypełniony własnoręcznie przez osobę sprawdzaną.

Szkolenie

W przypadku pozytywnego przejścia całego postępowania kwalifikacyjnego, na stronie Komendy Głównej Policji możesz sprawdzić swoją pozycję na liście rankingowej. Do służby w Policji zostaną przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Jeżeli kandydat zostanie przyjęty, kierowany jest na szkolenie w jednej ze szkół policyjnych. Szkolenie trwa 5,5 miesiąca. Po ukończeniu szkolenia należy odbyć służbę w celu adaptacji zawodowej, która obejmuje 37 służb. Po odbyciu służby adaptacyjnej osoba kierowana jest do jednostki, którą wybrała w trakcie rekrutacji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here